سلامت همه آفاق در سلامت توست…
دسامبر 15, 2010

تقدیم به محمد نوری زاد که با نامه هایش پایه های کاخ ستم را در هم افکند و نور امید را در دلمان زنده نگه داشت.
به امید آزادی همه ی زندانیان سیاسی؛ به امید آزادی ایران.

محمد نوری زاد

سلامت همه آفاق در سلامت توست...*

* شعر از حضرت حافظ

Advertisements