حبیب باید زنده بماند
دسامبر 25, 2010

برای حبیب الله لطیفی، دانشجوی دربند و محکوم به اعدام؛ که جرمی ندارد جز کرد بودن و تلاش برای آبادانی وطن.

حبیب الله لطیفی باید زنده بماند
از جرعه ی تو خاک زمین در و لعل یافت*

*شعر از حضرت حافظ

Advertisements