فصل سبز، فصل راستی
ژوئن 1, 2010

مدتها انتقاد برخی از همراهان جنبش سبز بر موسوی این بوده (و هست) که چرا او همیشه از «دوران طلایی امام» سخن می راند و خواهان بازگشت به آرمان های آن دوره است. و پاسخ به این پرسش بارها و بارها نوشته و گفته شده؛ حتی خود میرحسین هم بارها به طور تلویحی در روشن شدن این موضوع کوشیده است. اما مصاحبه ی اخیر او با کلمه روشن ترین پاسخ به این پرسش است و شاید فصل الخطابی باشد بر این بحث طولانی. اما نکته ی جالب این مصاحبه ی کوتاه نه پاسخ روشن موسوی به این پرسش قدیمی، بلکه تاکید دوباره ی او بر یک موضوع اساسی است: راستی و صداقت در برابر تظاهر و دروغ.

موسوی باز هم تکرار می کند که تنها یک «همراه» جنبش است و حق دارد نظرات خود را بیان کند. اما نکته ی جالب اینجاست که او اصرار می ورزد دوست ندارد خلاف آنجه می اندیشد ابراز کند؛ حتی اگر به قیمت از دست دادن هوادارانش باشد. موسوی صداقت را مهمترین اصل در تعامل با مردم می داند و «دروغ ممنوع» را مهمترین شعار جنبش سبز.

به نظر می رسد جنبش سبز فصلی جدید را در سیاست ایران گشوده است و میرحسین موسوی مصمم است که در این فصل زندگی کند. فصلی که راستی در آن مهمترین اصل است. فصلی که در آن یک آیت الله نمی تواند برای بدست آوردن قدرت و هوادار بیشتر به ناراستی و دروغ متوسل شود و خود را یک روشنفکر مدرن حلوه دهد. فصلی که سبز است و دروغ در آن ممنوع!

دروغ ممنوع

دروغ ممنوع

Advertisements